Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
KẾT DUYÊN CÙNG ĐẠI THỪA
Nguyệt Nguyễn
Pomaia, Italy May 03 2009

 

Hôm nay mùa Phật đản
Nắng xuân rọi chói chang,
Chim reo hót muôn ngàn
Chốn đạo tràng thênh thang
Con nghe Người thuyết giảng
Đại thừa thuyết rền vang.
 
Lòng con quá xốn xang,
Pháp vi diệu lời vàng,
Thấm thiết tận tâm cang
Rền vang! Ôi rền vang,
Giáo pháp từ muôn ngàn,
Chấn động thấu tim gan
Lời pháp vũ huy hoàng.
Tỏa rọi ánh Từ Quang.
 
Hôm nay đón Xuân sang,
Mưa giáo pháp tuôn tràn,
Nương về bóng Từ Quang
Cùng pháp giới đạo tràng
Con nguyện chẳng từ nan
Tiếp Đại Thừa giang san,
Cùng thoát ly ách nàn
Chứng Phật thừa Kim Cang.
 

 


Vào mạng: 5-5-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang