Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hương Thủy

Người ta thường nói

Ðịa linh ắt sinh nhân kiệt

Thuở chưa hiểu

Tôi miệt mài mãi miết

Lật sách tìm xem ý nghĩa là gì

o0o

Và hôm nay đã biết

Một vùng đất sinh người anh kiệt :

Nhà Phật học uyên thâm

Môt thiền sư vĩ đại,

Ðại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

o0o

Tỉnh Thừa Thiên, huyện Hương Thủy

Có sông Hương nước bốn mùa trong chảy

Qua núi rừng đồng nội đến thôn làng

Vào Kinh Ðô thành khúc quanh lịch sử

Ngàn vạn năm rạng rỡ ánh đạo vàng

o0o

Làng Thần Phù có âm thanh siêu thoát

Như cõi siêu linh hiện rõ giữa mây ngàn

Vùng đất ấy có con người họ võ

Tên Trọng Tường, hiệu Trí Ðức

Lúc quy y , Tâm Phật pháp danh ngài

o0o

Tâm giác ngộ, ánh hào quang ngủ sắc

Dắt chúng sinh vượt thế giới ba ngàn

Trí tỏa sáng với vô vàn công đức :

Khảo luận, dịch kinh

Dạy đồ chúng, hoằng truyền chánh pháp

o0o

Cánh không mõi dù mưa sa bảo táp

Như đại bàng kia đâu ngại núi mây ngàn

Ngài vẫn đi từ đầu xanh sức trẽ

Ðến xế chiều qua ...

Tóc bạc vẫn hiên ngang

Từ hóc núi độ người gìa quá tuổi

Ðến cuối thôn dìu lũ trẽ băng ngàn…

o0o

Ôi ! Những khoảng thời gian...

Những bước thời gian...

Ôi ! Chủ nghĩa... Ôi ! Bao nhiêu chế độ

Ôi ! Chông gai, sóng dồi, giông bão tố...

Nhưng, tâm người bình yên

Vẫn nỡ đóa sen vàng .

o0o

Sydney
Tháng 10 năm 2001

 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang