Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HƯƠNG HẠNH NGÀY MÙA
 

 

Chơn như vàng ánh tình như
Đức thơm hương hạnh dạo từ xưa xa
Thanh bai cốt cách ta bà
Tâm thành vĩnh tịch niêm hoa trên ngàn.
 
Chao ôi! mấy độ mùa sang
Thầy vào khuất nẻo sau màn huyễn thân
Phong niêm một thuở sinh thần
Tròn công đức lực báo ân nghĩa đời
Thương thầy gắng giữ lấy lời
Ngày nao thầy dạy nào phôi phai lòng
Hôm nay tứ chúng môn tông
Đòan viên hiệp lễ tình không dâng thầy
Bao năm khuất bóng lặng lời
Khuyết tròn mấy độ trăng lơi lã buồn.
 
Vô thường đều nhịp bắt buông
Nên màn ảo hóa diễn tuồng thực hư
Rằng xưa – Mục Tử – hiếu từ
Ngày mùa trẩy hội, gọi Vu lan bồn
Tình như ! ân nghĩa vô ngôn !
Hôm nay tứ chúng môn tông cúng thầy.
 

 


Vào mạng: 1-5-2003

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang