Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa xưa

Em có trông lên giữa đất trời

Núi như năm ngón tay người gọi ta

Lắng trong tiếng suối xuân qua

Sương mai lại nỡ một tòa hoa xưa .

Non Nước
Quảng Nam, 15-2-2002

 


Vào mạng: 1-03-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang