Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoa sen năm cánh
Cư sĩ Thoại Hoa
(đọc từng cột, từ bên trái sang phải)

A        E         Ồ          Ý          Ý

Di        Sợ       An        Mã       Tứ

   Tam     Nói      Lạc       Tâm       Tắt

   Phật     Điều     Tịnh      Viên      Định

Nguyện   Phiền   Thiền   Thanh   Thoát

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nnnnnnn

nnn

nnn

 


Vào mạng: 1-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang