Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hoang Mơ

Ta đi trong hoang mơ

Trăng sao chẳng đợi chờ

Đằng sau một chiếc bóng

Áo dài kéo lơ thơ

Ta đi trong hoang mơ

Gặp em rất tình cờ

Hạt sương đêm còn đọng

Em giả vờ làm ngơ

Hỏi em em không nói

Em đến tự bao giờ


 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang