Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HIỂU VÀ THƯƠNG
Trong quan hệ con người nhờ có hiểu
Có cảm thông rồi mới có yêu thương.
Nếu giao cảm bị tường thành ngăn cản
Thì nảy sinh rắc rối vạn muôn đường.
 
Người thế gian thường đắm say tự ngã
Tự cho rằng rốn vũ trụ là Ta,
“Ta là Một, là Hơn, là Tất cả,
Chẳng có ai có thể sánh bằng Ta”.
 
Đã mang sẵn trong mình tư tưởng ấy
Gặp một ai cũng dễ nảy ưu phiền
Như con nhím trên mình đầy lông nhọn
Thấy kẻ nghi, nó vội phóng ra liền.
 
Lối sống đẹp: đem lòng thương trải khắp
Mong an vui, hạnh phúc đến mọi nơi
Rồi bất cứ một ai ta được gặp
Bồi đắp nhau thắm đượm nghĩa tình Người.
 
Có đôi lúc thấy những người lợi dụng
Hay đóng vai quân tử, ngụy anh hùng
Khiến cho ta sinh nghi ngờ hết thảy
Rồi e dè khi chọn bạn sống chung.
 
Vậy làm sao để phân minh Ma, Phật
Tiêu chuẩn nào nhận biết được Chánh, Tà
Khi trần thế mớ bòng bong giả thật
Nếu lơ mơ nó chôn lấp thân Ta !
 
Bao thức giả đã lắc đầu chán nản
Vào rừng sâu ẩn dật sống cho yên
Vì nhiều lúc trong ngoại giao, kết bạn
Thật gian truân, sa cạm bẫy xích xiềng.
 
Nhưng con Phật không lánh xa trần thế
Phải tùy cơ ứng biến đủ muôn phương
Nói nghe khó, làm càng không phải dễ
Quan trọng là cần có “Hiểu Thương

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang