Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hiến dâng
Em từ vô lượng có không
Bỗng dưng hiển hiện giữa dòng tử sinh
Hiến dâng chỉ một chút tình
Tình trong chốc lát mà thành thiên thu.

 


Vào mạng: 1-12-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang