Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HẠT CÁT ĐIẾC

Trưa nay đã gặp lại rồi

Dấu chân giữa đám bụi rời hôm qua

Hôm qua là vạn hôm đã qua

Trưa nay là vạn chiều tà hôm sau

Ngàn lần ngã ngàn lần đau

Tôi đi vết xướt trên đầu còn chăng

Mặt trời tưởng ra mặt trăng

Nên chi gai góc hằng hằng mọc ra

Dẫu cười vang dẫu khóc oà

Ngửa môi nút hết âm ba mỏi mòn

 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang