Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Hạ cánh an toàn

Chân Khánh /Thiềng Đức

 • Cuộc sống thanh cao ... ai cũng trông

  Bán trời ... tội ác  đất không dung

  Bon chen quyền lợi  gây thù hận

  Ham muốn nhu cầu  giảm ước mong

  Tích đức suốt đời  luôn hợp lực

  Tu nhân trọn kiếp  mãi đồng lòng

  Chí công, liêm chính  tâm trong sáng

  "Hạ cánh an toàn" ... luận Sắc-Không ...

   


  Vào mạng: 20-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang