Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
GỞI LẠI CHO TRĂNG

10 BÀI THƠ CHĂN TRÂU

  

1/ TÌM TRÂU

 Lên non

xuống suối mây chiều

Rừng ươm ráng đỏ

đìu hiu mịt mùng

Đường mòn

thăm thẳm rừng phong

Dạ mòn sức kiệt,

dấu trong sương mù.

 

2/ THẤY DẤU

 

Ráng hồng

mở mắt bình minh

Ven rừng mé cỏ

hiện hình dấu chân

Cỏ vừa rớt

giọt phù vân

Chạy đâu cho khỏi

bụi trần dấu in!

 

3/ THẤY TRÂU

 

Soi hình

bóng ngã bờ xanh

Cỏ non nhơi lại

dưới cành liễu buông

Rõ ràng

bóng dáng đầu truông

Sừng kia mũi nọ

cuối truông  hiện bày.

 

4/ ĐƯỢC TRÂU

Được trâu

công sức mỏi mòn

Lại còn trừ tánh

ngông cuồng thói quen

Dắt lên

gò cạn thử quên

Nước mây  mời gọi

buông quen ruộng người.

 

5/ CHĂN TRÂU

 

Đem giây

xỏ mũi dắt về

Sợ quen cát bụi

roi kề một bên

Muốn cho

trâu được tánh thuần

Giữ ngăn quen thói

không cần người chăn.

 

6/ CỠI TRÂU VỀ NHÀ

 

Chiều tà

ráng đỏ chân mây

Lưng trâu tiếng sáo

gió lay đường về

Nhịp vang

âm hưởng tứ bề

Cộng thông không ý

ai nghề tri âm?!

 

7/ TRÂU MẤT NGƯỜI CÒN

Đường xa

thoắt đã về nhà

Buông giây trâu mất

vào ra một mình

Ráng chiều

thoi thốp bình minh

Roi thừng ném hết

lều tranh cho rồi.

 

8/ NGƯỜI TRÂU ĐỀU MẤT

Cội nguồn

lặng lẽ trời chung

Non cao tuyết trắng

không trung mây lành

Người, trâu, roi vọt

giờ thành

Dung thông mất dấu

nên đành mất tên.

 

9/ VỀ LẠI CỘI NGUỒN

Cội nguồn

nào nhắc gót chân

Ở đâu cũng hiện

trong ngần  nhất như

Trong không thiếu

ngoài không dư

Tùy duyên hoa thắm

sương cười chơi vơi.

 

10/ THỎNG TAY VÀO CHỢ

Duyên tùy

sấn bước chợ đời

Trong không có ý

thỏng tay không ngòai

Gặp nhau Phật thánh

quên lời

Mù đui câm điếc

mở lời tây phương.

 

TỨ LIỆU GIẢN

1/ ĐOẠT NHÂN BẤT ĐOẠT CẢNH.

 

Lâm Tế bảo:

“Đất sinh gấm trải khi ngày nắng

Con trẻ, như tơ tóc trắng phau.”

 

Nếu trong vọng niệm dứt rồi

Cũng đừng đoái đến cảnh ngoài lôi thôi

Vọng tâm khi đã dứt rồi

Sá chi những cảnh bên ngoài nữa đâu?

 

2/ ĐOẠT CẢNH BẤT ĐOẠT NHÂN.

Lâm Tế bảo:

 

“Lệnh vua ban khắp trong thiên hạ

Tướng soái biên cương dứt khói trần.”

Trong ngoài quán cảng tịch không

Chỉ còn hiện hữu tâm hồng mà thôi

Cảnh không hiện hữu đi rồi

Trăm lần vọng cảnh cũng đi đời nhà ma

Giờ tâm độc chiếu ngọc ngà

Không chưóng ngại đạo vốn là xưa nay

 

3/ NHÂN CẢNH LƯỠNG CÂU ĐOẠT.

 

Lâm Tế bảo:

“Tịnh-Phần bặc tin,

độc xứ một phương!”

Cảnh ngoài xem đã lặng không

Trong tâm cũng diệt niệm không hiện tiền

Nội tâm ngoại cảnh mất liền

Vọng từ đâu khởi kẻ điên đâu rồi

Vầng trăng hiện rõ trên đời

Để cho muôn vật sáng ngời thiên thu.

 

4/ NHÂN CẢNH CÂU BẤT ĐOẠT.

Lâm Tế bảp:

Vua lên trên bảo điện

Già làng hát âu ca .”

Tâm trụ vị trí tâm

Tâm chẳng giữ nơi cảnh

Cảnh trụ vị trí cảnh

Cảnh không giữ nơi tâm

Vọng niệm chẳng thể sanh

Thì với đạo chẳng ngại.

 

GIÁC SÁT

Niệm vừa mới sanh nên dùng giác phá

Đã biết niệm rồi sau niệm chẳng sanh

Niệm đã chẳng sanh còn gì đây nữa?

Vọng giác đâu rồi chỉ thấy vô tâm.

HƯU KIỆT

Thiện ác tánh không nghĩ làm gì

Nếu tâm vừa khởi liền nên dứt

Duyên đến thì lìa chẳng gá nương

Cả hai lìa dứt không phân biệt

Ngây dại hai đường bỗng tương ưng

Đình chỉ vọng tâm vô tâm hiện

Hiện tiền tự tại trẻ lên ba.

 

NỘI NGOẠI TOÀN THỂ.

Xưa nay nhơn pháp thể đồng

Chân tâm trạm tịch, lặng không sai nào

Đại thiên sa giới gôm vào

Đầu lông một mảnh xin chào dung thông

Nơi nào để khởi vọng ngông

Mà đem sai biệt vào trong cuộc đời?

 

NỘI NGOẠI TOÀN DỤNG.

Trong ngoài là dụng chân tâm

Đói ăn khát uống âm thầm ai hay

Bốn mùa sanh diệt đổi thay

Nhân duyên tan hợp dụng này của chân

Niệm tâm vừa mới khởi lên

Cũng là diệu dụng hiện tiền chẳng sai

Nơi nào trú vọng tâm đây

Mà lo nghiệp khởi chuyển xoay luân hồi!?

 

 


Vào mạng: 16-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang