Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Giao  mùa
 
Trúc xinh đầu đình xanh ngát
Mái  chùa  ửng  nụ  hoa  sen
Bỏ  quên  bên  cầu  gấm  vóc
Nhành  hoa  áo  lụa  rong  chơi
Ai  cầm  chiếc  nón  trăng  soi
Bỏ  quên  ruộng  đồng  cỏ  mọc
Mắt  xanh    mầm  như  thóc
Ngân    rượu  rót  trùng  khơi
Lúa khoai mừng nhau tròn hạt
Hương đằm chiếu diệu hôm mai
Lung linh đầu cành tiếng hát
Sao  ngà  mọc  cánh  hoa  mai
Trong vườn trăng khơi huyền thoại
Bay  đôi  một  loài  chim  én
Hồng đào mở lòng chạm mặt
Mặt  trời  đậu  xuống  đôi  vai.

 


Vào mạng: 1-10-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang