Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Duyên đã mãn

Tôi biết thầy

Khi mái đầu chưa xuống tóc

Tuổi học trò

Chưa chớm mộng trên vai

Núi cao : Thiên Ấn

Sông dài ...

Trà giang sóng nước

Anh tài khí thiêng

o0o

Chí thoát tục

Về miền nam bộ

Chùa Thiền Lâm , thế độ , qui y

Giác Sanh Phật Viện còn ghi

Ðạo, đời kiến thức

Song chi vẹn toàn

Năm bảy bốn

Băng ngàn chí cả

Ðông Kinh kia

Tôi đón thầy qua

Bao năm đèn sách dùi mài

Ðỉnh cao khoa bảng

Hoa tài trổ bông

o0o

Chí tỏa sáng

Mây hồng dệt mộng

Ngủ sắc trông

Rợp bóng cờ bay

Năm chín mốt

Ơn thầy Pháp Bảo

Ðến Sydney nắng ráo trời nam

Tha hương , đất hứa , cây lành

Sở duyên tròn nụ

Kết danh Bồ Ðề

Năm chín sáu

Tên đề bảng vẽ

MINH GIÁC đây hậu thế thuận dòng

Công thầy phá thạch khai sơn

o0o

Những tưỡng Ta Bà còn cửu trụ

Thế gian còn pháp nhũ mưa tuôn

Nào ngờ

Chiều hôm ấy mây vần năm sắc

Mười sáu giờ ba mươi

Hai mươi bốn tháng năm

Năm hai nghìn lẽ hai

Lữa tự thiêu cất lên cao ngất

Sau chùa Minh Giác

Thuộc vùng Smithfield

Duyên đã mãn

Hoa khai kiến Phật

o0o

Nơi thầy về là đất Lạc Bang

Phật A Di Ðà

Và Thánh Chúng hàng hàng

Ðều hoan hỹ

Ðón đóa sen vừa nở

o0o

Ngày hỏa thiêu Hòa Thượng
Thích An Thiên
1-6-2002 tại Sydney

 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang