Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đường Tu Tập

Minh Đức


Con đường tu tập rất chông gai

Ráng lướt mà đi ấy thiện tài

Vui vẻ rất cần trong cuộc sống

An tâm trì niệm sẻ vui ngay

Trã vay nhân quả trò nhân thế

Tha thứ yên lành pháp chẳng hai

Người khổ,khổ mình ai sướng nhỉ ?

Từ bi là Phật kính thương thay ...

 

     NAM MÔ HOAN HỈ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 

 


Vào mạng: 01-09-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang