Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
   DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ
Nắng mai dịu dàng trải
Ấm áp cả sân trường.
Gió sao lay động mãi
Bao cành lá vấn vương?
Có lá nào rơi rụng
Nơi chân mỏi hơi tê
Như làn hơi khẽ đụng?
… Một chiếc lá Bồ Đề !
Con nhặt lên chiếc lá
Cảm khái nghĩa vô thường,
Nghe lòng xôn xao lạ         
Một chút gì tiếc thương.
Buồn thương cho chiếc lá !
Sớm chịu cảnh lìa cành?
Gió cuốn đi tất tả    
Hết một đời tươi xanh.
Lá ơi ! Nay tôi tiếc
Phận của lá mong manh.
Còn phần tôi ai biết
Sắp chịu cảnh lìa cành?
Còn đâu khi sáng sáng
Ngồi đây ngắm trời xanh
Mặt trời soi tỏ rạng
Trang sách con học hành.
Còn đâu dòng nhựa sống
Thấm cho con từng giờ?
Gió ngàn phương lồng lộng
Bay bổng niềm thực mơ.
Còn đâu nơi dưới cội
Con trú ngụ bình an
Bóng Phật cao vòi vọi
Chư Tổ trùm không gian.
Còn đâu những mùa hè,
Nhặt lá rơi thổn thức
Văng vẳng những tiếng ve
Như điệu đời chẳng dứt.
Một mai dù đi khỏi
Nơi tàng lá xum xuê,
Ngàn phương thường tỏa dọi
Bóng của cội Bồ Đề.

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang