Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Đôi mắt Sangha

Tâm Chơn Chánh (MNS)


 • Đôi mắt Sangha hiện đức từ

  Ngàn năm tỏa rạng khắp nơi nơi

  Chân tâm nẩy lộc mầm an lạc

  Sinh tử vô thường vẫn thảnh thơi

   


  Vào mạng: 12-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang