Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đời Là Hiện Hữu

Cư Sĩ Thoại Hoa


  

Tay lần trăm tám hạt tràng,

Một lòng niệm Phật cho tan tội trần.

Nằm, ngồi, đi, đứng, chuyên cần,

Giử cho thanh tịnh tâm thân hài hoà.

Niết Bàn nở một liên hoa,

An nhiên tự tại Phật Đà mười phương.

Thấu tường ý nghĩa thanh lương,

Đến khi cất bước, toả hương nhẹ nhàng.

Đời người như lá trên cành,

Tươi xanh rồi cũng úa tàn về sau,

Rời cành theo gió lao chao,

Thân trên thảm cỏ gửi vào mênh mông.

Đời là “hiện hữu”, phải không?

Xá chi “sở hữu”, cầu mong ích gì ?

Biết “sống với”, đừng “sống vì”,

Tu tâm kiến tánh thoát ly luân hồi.

 

 


Vào mạng: 01-09-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang