Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Đời và đạo

Thích nữ Thảo Liên


 • Trần đời tu luyện khác chi đâu

  Bon chen tính tóan biết bao điều

  Xong rồi phủi sạch còn chi nữa

  Sống vậy không quá chữ tu

  Nếu ví cuộc đời lắm kẻ tu

  Vật dụng trần gian thiếu lu bù

  Mới nói đạo đời còn xa cách

  Chỉ tại phân chia mới thánh phàm

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang