Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đi tìm dấu chân Sư phụ

Cư sĩ Thoại Hoa

 

Từ năm vĩnh biệt Thầy ơi,

Vẫn còn văng vẳng mấy lời thân thương :

“Này con, đừng quá vấn vương,

Tìm người đức độ, tiếp đường mà đi !”

Lời Thầy một dạ vẫn ghi,

Chí bền, chân vững, con đi mãi tìm.

Trung thành ghi khắc trong tim,

Đêm ngày cố gắng, tháng năm mõi mòn.

Phật Đà chứng kiến lòng son,

Nay cho thấy vết Thầy còn tại đây,

Gặp người Trưởng tử cháu Thầy,

Từ nay gỡ lại chuỗi ngày đã qua.

Nhất tâm Tam Muội Di Đà,

Hành trì ở cõi Ta Bà đa đoan,

Lòng con rộn rã, hân hoan,

Có người thổ lộ tâm can vui sầu.

Cái vui chưa được bao lâu,

Có Không, Không Có, do đâu hởi Người?

Như làn mây bạc, sương rơi,

Cháu Thầy nhập thất đã ngồi tịnh tu.

Còn ai chỉ dạy công phu,

Nghỉ đời như cuộc phù du hành trình.

Từ nay thắp đuốc một mình,

Tu thân cho hết quãng đường còn đi,

Nhiếp tâm trì niệm A Di,

Con xin Sư phụ từ bi đón chờ.

 

 


Vào mạng: 01-12-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang