Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
DI – ẢNH  !

Gởi Quế ! 

Đến khi lòng hiểu được lòng

Chao ơi, người đã mênh mông cõi nào ?

Nhớ người mượn giấc chiêm bao

Hẹn xưa biết đến kiếp nào gặp đây !?

Ôm di ảnh, nước mắt đầy

Trăm năm còn một chút này mà thôi ! 

 


Vào mạng: 27-6-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang