Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đèo ngang cảm bút
Nhớ xưa nữ sĩ qua đèo
Viết câu “bát cú” vần gieo vạn lời
Đá còn trơ mặt với đời
Lá hoa cây cỏ đâu rồi hôm nay
Tiều phu khuất bóng từng ngày
Vắng tanh xóm rợ sông bày cát trơ
Nước non muôn dặm đợi chờ
Cũng liều thân quốc xác xơ gọi hè
Lâu đài đền cũ lối về
Dấu xưa xe ngựa bây giờ là đâu
Ngư ông gác mái xuôi rồi
Gõ sừng mục tử ngậm ngùi cô thôn
Sương sa dặm liễu chân dồn
Ngàn mai mỏi cánh chim còn mãi bay
Biết chăng, ai kẻ chương đài
Ai người lữ thứ dặm dài phong sương
 
Trách ai bày cuộc hý trường
Tang thương bao nỗi đoạn trường đòi cơn
Lòng riêng một mảnh hàn ôn
Luống trông gương cũ thẹn lòng chiêm bao
Ừ, thôi thì bể thì dâu
Cũng đành nữ sĩ bạc đầu nhớ thương
Hồn thu thảo mãi vấn vương
Đèo Ngang chênh chếch tịch dương bóng tà
Mới hay trong cõi người ta
Vô thường dâu bể vốn là tự nhiên
Sắc - Không luân vũ triền miên
Tịch không mở cửa hẹn miền tiêu dao.

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang