Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Dẫn lối

 

Mang khăn gói vào thành đô học Đạo
Với niềm vui dào dạt ở trong lòng
Rồi từ đây, trong những tháng năm ròng
Chuyên chú học để đạt nhiều kết quả.
Bầu trời rộng bao la, tươi đẹp quá !
Đón chân người Tăng Sĩ chốn miền quê,
Cùng bao nhiêu Tăng Sĩ hội tựu về
Vui sum họp, chung học trường Vạn Hạnh.
Ngày từng ngày, ta hân hoan nhận lãnh
Bao lời hay, ý đẹp của quý Thầy
Được cơ duyên mở mắt ngắm Đông Tây
Biển Đạo Pháp mênh mông vô cùng tận !
Trong  Đạo Phật không phân chia giới hạn
Nơi màu da, môn phái với khu miền
Đạo đại  đồng dung nạp mọi nhân duyên
Như nước lạch, nước sông … đồng xuôi biển
Người Tăng sĩ hãy “tùy duyên bất biến”
Hoàn cảnh nào cũng tranh thủ học  tu
Làm sao cho chánh pháp khỏi mờ lu
Và dẫn lối chúng sanh về nẻo giác.

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang