Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Danh lợi

Chân Khánh /Thiềng Đức

 • Lợi quyền cộng với chút thanh danh

  Hai hướng đường đưa tới nhục vinh

  Liêm chính để đời là kẻ sĩ

  Mưu đồ mang tiếng đúng “thằng ranh”

  Công tâm, lương thiện …gương cao trọng

  Ích kỷ, gian tham …lũ miệt khinh

  Đau khổ cả nhà ai gặt quả

  Phước lành muôn thuở cháu con mình …

   


  Vào mạng: 20-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang