Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Dâng hoa cúng Phật
  Cư sĩ Thoại Hoa

 • Hoa sen, hoa cúc, hoa mai,

  Điểm thêm ngọn trúc, lại hai nhánh đào,

  Xếp cho lá thấp, cành cao,

  Bốn hoa hòa hợp, thanh tao một bình,

   Dâng lên cúng Phật nhiệt thành,

  Đánh chuông, gõ mõ, tụng kinh nhiệm mầu,

   Tăng ni, phật tử khấn cầu,

  Nhờ thuyền Bát Nhã đưa mau đến bờ.

  Xa xa Cực Lạc đón chờ,

  A Di Đà Phật, bây giờ yên vui.


  Vào mạng: 1-5-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang