Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Có Phước

Minh Đức


May mắn đời nay biết học hành

Năm ba bài kệ tưởng mình lanh

Cho rằng thiên hạ vô minh lạnh

Tưởng tượng người tu đã Phật thành

Ngôn đáo từ lai nào giữ hạnh

Ưa thèm cuả lạ mệt cầm canh

Ngày kia già bệnh,người ngao ngán

Ôm của mà la,,,tớ bị hành ..!

 

 


Vào mạng: 01-09-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang