Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Công phu buổi sáng

Cư sĩ Thoại Hoa


Một hồi chuông đổ xa xăm,

Đưa về tiếng gọi canh năm ngồi thiền.

Đã nghe tiếng vọng diệu hiền,

A Di Đà Phật trong miền thế gian.

Công phu buổi sáng đạo tràng,

Hợp hoà trong ánh hào quang sáng ngời.

Kinh Lăng Nghiêm tụng nhất thời,

Ngoài sân tia sáng mặt trời rạng lên.

Câu kinh tiếng kệ vang rền,

Âm thanh bát ngát dội lên trời hồng.

Hồng ân Tam Bảo ngưỡng mong,

Niềm vui phấn khởi trong lòng an khang.

Cúi đầu dâng một nén hương,

Chờ ngày tụ họp Tây Phương một nhà.

 

 


Vào mạng: 06-07-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang