Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Công phu

 • Cái tâm nó chạy lăng xăng

  bao nhiêu kiếp mất quyền chủ tâm

  Nhưng nay đã tỉnh ngộ tâm

  Suy đi tính lại đã lầm mất thôi

  Ngồi không tâm tưởng lôi thôi

  Một câu niệm niệm phục hồi chơn như

  Yên lặng thì dứt niệm chừ

  Lăng xăng niệm tiếp niệm nhừ không thôi

  Một mạch đi thẳng phục hồi

  Không so ngày tháng không rồi thời gian

  Niệm chuyên chuyên niệm không màng

  Không di không chuyển không bàn thế gian

  Ngày qua ngày lại ngàn qua

  khi dứt niệm, hết còn lăng xăng

  Từ đây dù có gánh gồng

  Lăng xăng tư tưởng không còn quần ta.

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang