Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Công án lá xanh

Có khi tâm đá thốt lời

Có khi hồn cỏ dạo chơi thang triều

Đâu là thơ, đâu là thiền

Sướng treo công án một miền lá xanh


 


Vào mạng: 1....

-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang