Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chuông chùa cảnh tỉnh

Chân Khánh /Thiềng Đức


 • Chuông chùa vọng đến khắp nhân gian

  Cảnh tỉnh…Ai ơi! Bỏ mộng vàng!

  “Cờ bạc đỏ đen” cha mẹ chạy

  “Rượu chè be bét” vợ con hàng

  “Dâm ô trụy lạc” đời tan nát

  “Ma túy xì ke” cảnh trái ngang

  Bốn cửa trầm luân vào Địa ngục

  Không nghe lời Phật…khó bình an …

   


  Vào mạng: 15-2-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang