Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chơn tu

Thích nữ Thảo Liên


 • Biết tu dù ở nơi đâu

  Tâm thường an lạc, làu làu là tu

  Am tranh ở chốn mịch mù

  Tâm không an tịnh cũng như chữ tù

  Tuy là ở chốn không tu

  Nhưng tâm vẫn tịnh mới là chân tu

  Muốn giống rừng núi mà tu

  Đóng tai đóng mắt ý đừng phát sanh

  Thì dù ở chốn thị thành

  Tâm như như thị biến thành hồn thiêng

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang