Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHIẾC Y VÀNG PHƠI MƯA NẮNG MÙA HẠ
 
Ngày xưa, Phật vào đời
mở pháp mầu giải thoát
thời Hạ đầu khai sáng
đạo Pháp đã lan truyền
Ngày nay, Sư nhập Hạ
giữa bụi trần thế gian
lá bồ đề ghi khắc
bộ tâm kinh giữa đời
Lời xưa, Sư y giáo
khơi nguồn tâm thanh tịnh
đi đến giữa cõi đời
áo vàng bay thong dong
Hôm nay, Sư xuống chợ
bồ đoàn mòn vô minh
đôi hài bào phiền não
Sư mỉm cười an nhiên

10.07.2009

 


Vào mạng: 16-7-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang