Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

Cầu Sập Cần Thơ

 

Bạch Ngọc


Ai mà chẳng thấy đau lòng

Nghe cầu bị sập nhiều người tử vong

Công trình xây dựng chưa xong

Xảy ra tai nạn thật không thể ngờ

Công nhân lương thiện trông nhờ

Ít tiền kiếm sống mập mờ tương lai

Tay làm để có hàm nhai

Sống nay không biết ngày mai thế nào

Gia đình hy vọng trông vào

Đồng lương ít ỏi dạt dào tình thương

Thật là tàn khốc thê lương

Người đi kẻ ở vấn vương u sầu

Cần Thơ thương lắm chiếc cầu

Công trình xã hội bước đầu dựng xây

Nhiều người chết chẳng toàn thây

Thế gian địa ngục là đây đau lòng

Tâm tư đặt bút đôi dòng

Để cùng chia xẻ người đồng màu da

Những lời cầu nguyện thiết tha

Cho người ở lại vượt qua tai nàn

Ai đi thương tiếc muôn vàn

Siêu thăng tịnh độ Niết Bàn từ đây

Cần Thơ cầu sập sắp xây

Đi vào lịch sử miền Tây rạng ngời

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang