Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cành Lưu ly

Xa xa trời biển mênh mông

Nước non Non Nước dường trông ngóng mình

Xuân qua đâu giống vô tình

Sương mai còn đọng trên cành lưu ly …


 


Vào mạng: 01-02-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang