Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cảm Niệm Phật Đản Sinh

Con cảm niệm trong giấc mơ Tuệ Giác

Ánh Như Lai rạng chiếu cõi trần gian

Hồn vô nhiễm an lành như mây trắng

Như pha lê trong suốt đến vô cùng.

 


Vào mạng: 13-5-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang