Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cam khổ

 • Ai tu thì hãy ráng lo tu

  Dù sông dù núi cốc am tranh

  Đừng tu khổ hạnh càng thêm khổ

  Đạo tầm chưa được khổ mịt mù

  Khổ mà thấy đạo thì nên khổ

  Khổ không thấy đạo chỉ tiêu ma

  Thần hồn bất định đến tuổi già

  Thân thì củi mục nợ tu khó đền

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang