Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bố Thí Ba La Mật

Cư Sĩ Thoại Hoa


 

Bố thí là thiện hành Bồ Tát,

Khi cho quà phải trọng người ta,

Coi người như Sư mang bình bát,

Cùng sẻ chia trong cõi Ta Bà !

 

Nhờ người nhận, ta thêm công đức,

Bố thí là một niềm hạnh phúc,

Không nhận ân, cho lòng thanh thản

Là bố thí của người tỉnh thức !

 

Bố Thí Ba La Mật bằng tâm,

Thân ta thư thái cõi hồng trần,

Dâng lên một nén hương trầm ngát,

Hướng về đất Phật, sáng trăng rằm.

 

 


Vào mạng: 01-09-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang