Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
 • Bình yên-Bình thường

 • Chân Khánh/Thiềng Đức


 • Thương người khuyết tật mang thân phận

  Khổ luỵ gian nan suốt một đời

  Mẹ đẻ cha sinh...Ôi! Bất hạnh!

  Cả nhà vô phúc đoạ trần ai

   

   Cha sinh mẹ đẻ một hình hài

  Bình thường không tật đã là may

  Hạnh phúc nghiệp duyên nhờ chữ Đức

  Được sống bình yên tránh hoạ tai

   

   "Thương người như thể thương thân" (1)

  Thương người khuyết tật đang cần...chớ quên

  Ai ơi! Tội phước...năng rèn

  Cám ơn...tôi được bình yên...bình thường... 

  (1) Câu thơ trong Cổ học...

   


  Vào mạng: 6-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang