Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Bất Nhị

Tâm Chơn Chánh (MNS)


 • Biết nhau từ độ luân hồi

  Thương nhau vào lúc cắt rời cuốn nhau

  Đó buồn... Đây cảm niềm đau !

  Thân tâm tuy khác, nhưng giao một dòng

   


  Vào mạng: 12-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang