Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Am thiền Thảo Liên
Sư Cô Pháp Như tặng Sư Cô Thảo Liên

 • Thảo am dưỡng tánh tu tâm

  Liên hoa đài ngự bội phần tốt tươi

  Hằng sa số chúng hữu tình

  Dang tay cứu khổ muôn phần yêu thương

                                           Tháng 10 / 2001

   


  Vào mạng: 2-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang