Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Am thiền

Thích nữ Thảo Liên


 • Sương phủ mây giăng ngập núi này

  mờ mờ ẩn hiện núi cùng mây

  Núi mây mây núi mờ sương ảo

  Ẩn che mật dấu mái thiền ai

  Rừng thiền cách biệt người dương thế

  Ảm đạm chòi tranh chốn tịch liêu

  Ngàn thông sẻ gọi xào xạt lá

  Muốn qua chẳng lối đến am thiền

                                Tháng 10 / 2001

   


  Vào mạng: 1-1-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang