Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

CUỐI CHÂN TRỜI I

TT. Thích Giác Toàn
Ý ẩn dòng mây biếc
Tâm ngời biển nước xanh
Hoàng hôn sanh tử diệt
Mặt trời lặn thanh thanh
Gót chân mềm mầu nhiệm
Dẫm bụi trần hồng sa
Qua muôn vòng luân chuyển
Hiển hoá cõi ta bà.
Nương thuyền trăng che nắng
Mượn hư không băng rừng
Đất lành im phăng phẳng
Xa xa bóng ngựa dừng.
Cuối Chân Trời thăm thẳm
Hương nắng chiều tinh anh.
Tháng 12/ 1971

 


Cập nhật: 1-6-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang