Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Thể nhập

Thích Nguyên Hùng

Đà lạt Hoa Nghiêm buổi sáng nay
Núi liền với núi lẫn trong mây
Sương giăng phủ trắng lầm tiên cảnh
Chùa tợ bồng lai lạc cõi trần
Cõi trần lạc bước em đi mãi
Cảnh vẫn bồng lai dẫu tháng ngày
Sáng nay em trở về nhìn lại
Bản thể hiện sinh khắp chốn này.

 


Cập nhật: 10-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang