Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Học

Thích Nguyên Hùng

Mở trang kinh ra học nghĩa mầu
Mỗi lời mỗi chữ lý huyền sâu
Thấm vào tâm thức con chuyển hoá
Thế giới ta bà hết khổ đau.

 


Cập nhật: 10-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang