Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Thở

Thích Nguyên Hùng

Theo hơi thở ta quay trở về
Nhà tổ phụ nhà của chính ta
Ta cảm thấy lòng mình ấm áp
Sau bao ngày tháng đã đi xa.

Tịnh thất Vô danh
Mồng 05 tết Kỷ Mão

 


Cập nhật: 10-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang