Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Không môn

Thích Nguyên Hùng


 

Cửa tùng đôi cánh im lìm đóng
Hờ hững then cài chốn cửa không
Tâm nhiễm dùng gươm đâu dễ mở
Vô tâm nhẹ gót bước thong dong.

 


Cập nhật: 10-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang