Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

NIÊM HOA

Thông Bác


 
Tự thân là mảnh đất trời
Tự lòng đá vọng tặng lời vắng im
Dẫu làm kiếm khách trên yên
Chẳng từng đụt pháo xông tên một lần
Tự cơm Hương Tích có phần
Mười phương ngậm miệng sánh bằng Tỳ-da
Tịnh Danh nên gọi Duy-ma
Tự thân pháp giới niêm hoa giữa người
Mở buông kho báu chẳng rời
Phong lưu mấy độ hát lời tịch nhiên
Cảnh nào cảnh chẳng Hoa Nghiêm
Tay nào ngón Tịnh ngón Thiền đầy tay.

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang