Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tán Thán

Thiện Anh Lạc


Mừng thay chư Phật độ đời
Lành thay chư Phật thuyết lời chân kinh
Giúp bao vạn loại hữu tình
Thắp đèn trí tuệ, vô minh lu mờ

 


Cập nhật: 1-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang