Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

XUÂN KHÔNG

Thích Nữ Chân Nguyên


 
Đông qua xuân đến nào hay
Thời gian cút bắt tháng ngày êm trôi
Xa quê đã mấy xuân rồi,
Lòng không sao vẫn bồi hồi xuân quê.
Giờ này trắng ngập đường đê
Người vui áo mới hội hè ngày xuân,
Phương này ai luống bâng khuâng
Xuân về sao lạ chẳng mừng chút nao
Thời gian như bọt sóng xao
Bút nghiên đèn sách khi nào trả xong?
Công thành danh toại “có – không”
Ngàn năm thế thái tay không trở về
Tìm chi giữa chốn Bồ-đề
Tìm ta nhẹ bước Tào Khê ngày nào
Xuân về cánh én vút cao
Nơi đây tĩnh lặng hoa đào trắng sân.
Xuân 2001.

 


Cập nhật: 1-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang