Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

TRĂM NĂM

Thích Nhật Từ


 

Trăm năm như một cuộc tình,
Hợp tan như kiếp lục bình trôi sông.
Trăm năm như rán trời đông,
Hiu hiu cơn gió, có không lặng lờ.
 
Trăm năm trước, ta là gì ?
Trăm năm sau, vẫn chai lì sắc không !
Trăm năm chợt có rồi không,
Một giây đại ngộ dứt vòng tử sanh.

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang