Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

TÂM HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA

Thích Nhật Từ


 

Khác tục, ra đi, chẳng vấn vương,
Tâm cao, chí cả, hạnh muôn phương.
Nương dâu bãi biển, đời trôi nổi,
Bất biến tùy duyên, đạo vĩnh trường.
Gió thổi mây bay, đâu vướng mắc,
Nước yên trăng hiện, quá tinh tường.
Dấn thân cứu thế, ban an lạc,
Hiển lộ đạo vàng đấng pháp vương.

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang